Deweloperzy

Sekcja dla deweloperow

Zasady korzystania z danych udostępnianych przez KPA Kombus

 I. Postanowienia ogólne

Niniejsze zasady określają sposób korzystania z Portalu deweloperskiego oraz treści w nim zawartych.

Celem udostępniania treści jest powszechny i bezpłatny dostęp do nich służący m.in. inspirowaniu i umożliwieniu podmiotom zainteresowanym tworzenia oprogramowania na potrzeby użytkowników publicznego transportu zbiorowego.

II. Definicje

Kombus - Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o., Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik, NIP: 785 00 10 589, REGON: 639774267

Portal Kombus - Prowadzony przez Kombus portal on-line o charakterze otwartym, w ramach której udostępniane są informacje oraz usługi w zakresie zadań statutowych

Portal deweloperski – zasób przygotowany przez Kombus na potrzeby udostępniania danych podmiotom zainteresowanym

Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej wykorzystujące, udostępniane przez Kombus na Portalu developerskim dane na potrzeby własne lub oferujące alternatywny dostęp do informacji poprzez aplikacje i/lub serwisy zewnętrzne

Użytkownik końcowy - osoba korzystająca z informacji przetworzonych lub udostępnianych przez Użytkownika 

III. Zasady udostępniania

Treści udostępniane są bezwnioskowo i bezpłatnie, na zasadach powszechnego dostępu i stanowią źródło informacji.

Warunkami ponownego wykorzystania są:

  1. poinformowanie o źródle pozyskania informacji;
  2. poinformowanie o ostatniej aktualizacji danych;
  3. poinformowanie o przetworzeniu pozyskanych danych;

IV. Zasady korzystania z Portalu deweloperskiego

Kombus dołoży wszelkich starań, aby treści dostępne dla Użytkowników korzystających z Portalu deweloperskiego odpowiadały funkcjonalności serwisu Kombus oraz posiadały najbardziej aktualne dane.

Pełna dokumentacja udostępnianych treści w postaci pliku pdf, zawierająca zasoby i wchodzące w ich skład definicje, dostępne będą w zakładce dokumentacja

V. Zakres wykorzystania Portalu deweloperskiego

Portal deweloperski jest otwartym sposobem komunikacji zewnętrznych podmiotów z zasobami Kombus.

Udostępniane treści mogą stanowić podstawę do prowadzenia badań oraz tworzenia oprogramowania mającego na celu wspieranie lub promowanie korzystania z transportu publicznego oraz Kombus.

Dostęp do Portalu deweloperskiego udostępniane w nim treści nie mogą służyć naruszaniu praw Kombus oraz osób trzecich, w szczególności nie może:

  • naruszać praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i innych oznaczeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd a w szczególności nie może używać logo Kombus,
  • służyć do tworzenia samodzielnych mechanizmów autoryzujących bądź weryfikujących Użytkownika końcowego,

Odpowiedzialność za naruszenia powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich  spoczywa na Użytkownikach, którzy utworzyli i udostępnili oprogramowanie jak również Użytkowników końcowych posługujących się utworzonym i udostępnionym oprogramowaniem.

Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego przetwarzania treści, w tym prezentowanych informacji niezgodnych z danymi, leży po stronie Użytkownika.

Kombus nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystanie informacji.

VI. Zmiany zasad

Kombus zastrzega sobie prawo do rozwijania, modyfikacji lub zmiany formatu udostępniania plików bez konieczności uprzedniego informowania o zmianach.

VII. Postanowienia końcowe

Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z Kombus możliwy jest poprzez formularz kontaktowy Kombus, dostępny na stronie internetowej Kombus.

W uzasadnionych przypadkach związanych z naruszeniem zasad korzystania z treści udostępnianych przez Kombus lub problemami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem Portalu deweloperskiego jak również jego bezpieczeństwem, czy działań na szkodę Kombus i Użytkowników końcowych Kombus zastrzega sobie prawo do blokady części lub wszystkich danych dostępowych, programów i  systemów z nich korzystających.

Kombus zastrzega sobie prawo do wycofania się z udostępniania treści na zasadach powszechnego dostępu, jeżeli dalsze obowiązywanie zasad nie leży w interesie publicznym lub może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego.