Kontakt

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS Sp. z o.o.
Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik
Godz. urzędowania: 7.00 do 15.00

Telefon: (061) 8 980 666
Faks: (061) 8 170 276
E-mail: info@kombus.pl lub info@kombus.com.pl
WWW: www.kombus.pl

NIP: 785 00 10 589
REGON: 639774267
Numer rejestrowy BDO 000026582

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o. o. z siedzibą w Czołowie - moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji w.w. formularza oraz archiwizacji.

Przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez e-mail: sekretariat@kombus.com.pl , pod numerem telefonu (061) 8 980 666 lub pisemnie na adres: ul. Poznańska 1, 62-035 Czołowo.
 2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3. żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.