Bilety

CENY ZA USŁUGI  PRZEWOZOWE  TRANSPORTU ZBIOROWEGO  ORAZ  WYSOKOŚĆ  OPŁAT  DODATKOWYCH   OBOWIĄZUJĄCE  NA  ODPŁATNYCH  LINIACH  AUTOBUSOWYCH  KOMUNIKACJI  MIEJSKIEJ

ZMIANA Z DNIEM  01.01. 2018  ROKU

§ 1.

1. Ustala się następujące ceny biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej:

a) bilety jednorazowe

  Normalne
100%
Ulgowe
50%
do 5km  1,70zł  0,90zł
do 10km  2,80zł  1,40zł
 do 20km  4,80zł  2,40zł
 do 30km  6,30zł  3,20zł
 do 40km  7,30zł  3,70zł

b) bilety miesięczne

  Normalne
100%
Ulgowe
50%
Ulgowe
75%
do 5km 44,00zł 22,00zł 11,00zł
do 10km 84,00zł 42,00zł 21,00zł
do 20km 150,00zł 75,00zł 37,50zł
do 30km 190,00zł 95,00zł 47,50zł
do 40km 240,00zł 120,00zł 60,00zł

 2. Ceny biletów  uwzględniają  podatek  VAT,  którego  wysokość  określają  odrębne przepisy.

§ 2.

1. Przewóz bagażu lub zwierząt domowych podlega opłacie jak za przewóz osób na podstawie biletów ulgowych  50%.

Opłaty za przewóz bagażu i zwierząt dotyczą również podróżnych uprawnionych do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.

2. Nie podlega opłacie za przewóz:

1) bagaż nie przekraczający wymiarów :

a) 65 x 45 x 25 cm dla przedmiotów przestrzennych,
b) 12 x 12 x 150 cm dla przedmiotów podłużnych,
c) 90 x 75 x 10 cm dla przedmiotów płaskich,
d) 130 x 70 x 50 cm dla instrumentów muzycznych,

2) małe zwierzęta trzymane na kolanach lub na rękach,
3) wózki dziecięce, z których korzystają dzieci do lat 4,
4) wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepełnosprawna.   

§ 3.
Uprawnienia do ulg i zwolnień w opłatach za usługi przewozowe transportu zbiorowego określone są w odrębnych przepisach.

§ 4.
W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku odpowiedniego dokumentu przewozowego osób /ważnego biletu/ lub  bagażu, bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności przewozowych oraz  opłaty dodatkowej wynikającej z poniższej tabeli
Mandat za brak biletu 
Mandat opłacony na miejscu 100,00 zł
Mandat opłacony w ciągu 7 dni 120,00 zł
Mandat opłacony w ciągu 14 dni 150,00 zł
Po upływie 14 dni naliczane są ustawowe odsetki od kwoty 150,00 zł
Mandat za brak dokumentu uprawniającego do ulgi 
Mandat opłacony na miejscu 60,00 zł
Mandat opłacony w ciągu 7 dni 90,00 zł
Mandat opłacony w ciągu 14 dni 120,00 zł
Po upływie 14 dni naliczane są ustawowe odsetki od kwoty 120,00 zł

Jeśli w ciągu 7 dni od zdarzenia pasażer  zgłosi się do  siedziby Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego  „KOMBUS”  Spółka z o.o.  lub  firmy kontrolującej i okaże ważny w chwili zdarzenia dokument uprawniający do ulgi, opłaci tylko koszty manipulacyjne – 12,00  zł

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik  Adam Lewandowski

Źródło:

Załącznik nr 2 DO UCHWAŁY NR  XLI /540/ 2017  RADY MIASTA I GMINY  KÓRNIK  Z DNIA  29 LISTOPADA 2017 R.