Ulgi

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Spółka z o.o. informuje, iż z dniem 01.01.2018 roku ulegają zmianie przepisy porządkowe. Obowiązywać będzie ulga: 100% ; 50 % ; 75%

Załącznik nr 1  do uchwały nr XLI /540/2017  Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2017 r.

Wykaz ulg w publicznych środkach komunikacji miejskiej w Kórniku.

 

Lp.

 

Uprawnienie do korzystania z ulg / dokument uprawniający do korzystania z ulgi

 

1.

 

ulga 100% (przejazd bezpłatny) - bilet jednorazowy

 

1

Poseł i senator (art. 43 ust. 1)1 / dokument potwierdzający status posła, senatora.

2

Inwalida wojenny, wojskowy bez względu na miejsce zamieszkania (art. 16 ust. 1 i art. 41)3 / dokument potwierdzający status inwalidy wojennego, wojskowego.

3

 

Kombatant będący inwalidą wojennym lub wojskowym, osoba, która została uznana za niezdolną do pracy wskutek niezdolności do pracy pozostającej w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w przypisie 4, członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu niezdolności do pracy, o której wyżejmowa (art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2)4 / dokument potwierdzający ww. status

4

Przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu, wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej (art. 16 ust. 2 i art. 41)3 / dokument potwierdzający status inwalidy wojennego, wojskowego z ustnym oświadczeniem o towarzyszącym przewodniku.

5

Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych bez względu na miejsce zamieszkania (art. 10 ust. 1 pkt 1)5 / legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy (art. 11 ust. 1)5.

6

 

Przewodnik towarzyszący cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych bez względu na miejsce zamieszkania (art. 10 ust. 3 pkt 1)5 / ustne oświadczenie o towarzyszącym przewodniku osoby posiadającej legitymację cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawionej przez organ rentowy (art. 11 ust. 1)5.

7

Osoby niepełnosprawne (załącznik nr 2 § 1 ust. 1 Uchwały RMiGK)2 posiadające jeden z wymienionych dokumentów:

1)   orzeczenie lub legitymację stwierdzające:

a) niezdolność do samodzielnej egzystencji,

b) znaczny stopień niepełnosprawności (dawniej I grupa inwalidztwa);

2)   orzeczenie o niepełnosprawności albo ważną legitymację osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wydane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

3)   legitymację wydaną przez szkoły i placówki specjalne. (załącznik nr 2 § 1 ust. 1 Uchwały RMiGK)2.

8

Opiekun (osoba, która ukończyła 13 rok życia lub pies przewodnik) osób wymienionych w ust. 7 powyżej podczas podróży z tymi osobami (załącznik nr 2 § 1 ust. 2 Uchwały RMiGK)2.

9

Osoby pobierające rentę socjalną na podstawie ważnej decyzji o przyznaniu renty socjalnej lub legitymacji osoby uprawnionej do renty socjalnej, wydanej przez właściwe organy (załącznik nr 2 § 1 ust. 3 Uchwały RMiGK)2.

10

Osoby pobierające zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ważnej decyzji o przyznaniu zasiłku stałego lub świadczenia pielęgnacyjnego wydanej przez właściwe organy (załącznik nr 2 § 1 ust. 4 Uchwały RMiGK)2.

11

Pracownicy Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "KOMBUS" Spółka z o. o. oraz członkowie ich rodzin na podstawie legitymacji pracowniczej (załącznik nr 2 § 1 ust. 5 Uchwały RMiGK)2.

12

Osoby, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dowodu osobistego (załącznik nr 2 § 1 ust. 6 Uchwały RMiGK)2.

13

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kórnik:

-    w drodze do i ze szkoły,

-    podczas przejazdów uczniów na dodatkowe zajęcia edukacyjne odbywające się na terenie Gminy Kórnik, przy czym uczniowie ci zobowiązani są do posiadania dokumentu wydanego przez szkołę potwierdzającego uczestnictwo ucznia w zajęciach,

- dzieci objęte przygotowaniem przedszkolnym uczęszczające do tzw. "klas zerowych" dojeżdżające do szkoły, wraz z opiekunem, regularnymi liniami komunikacji miejskiej.

(załącznik nr 2 § 1 ust. 8 Uchwały RMiGK)2.

14

Dzieci do ukończenia 5 roku życia / oświadczenie osoby towarzyszącej dziecku (załącznik nr 2 § 1 ust. 7 Uchwały RMiGK)2.

15

Posiadacze Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia (załącznik nr 2 § 1 ust. 8 Uchwały RMiGK)2 / legitymacja wydana przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK i dokumentem poświadczającym zamieszkanie na terenie miasta i Gminy Kórnik (załącznik nr 2 § 1 ust. 8 Uchwały RMiGK)2.

16

Wolontariusze kwestujący na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (załącznik nr 2 § 1 ust. 9 Uchwały RMiGK)2 / identyfikator wydany przez organizatora (załącznik nr 2 § 1 ust. 9 Uchwały RMiGK)2.

17

Osoby posiadające tytuł: Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik (załącznik nr 2 § 1 ust. 10 Uchwały RMiGK)2.

18

 

 

Osoby posiadające status „działacza opozycji antykomunistycznej”, „osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych” / legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych” (załącznik nr 2 § 1 ust. 12 Uchwały RMiGK)2.

 

2.

 

Ulga 75 % na podstawie biletów miesięcznych

1

Osoby objęte programem „Kórnicka Rodzina Trzy Plus”, o którym mowa w § 1uchwały Nr XLV/516/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Programu „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” / dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń przewidzianych w Programie, wydany zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2uchwały Nr XLV/516/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Programu „Kórnicka Rodzina Trzy Plus” (załącznik nr 2 § 4 Uchwały RMiGK)2.

 

3.

 

 

Ulga 50% na podstawie biletów jednorazowych

 

1

Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne (załącznik nr 2 § 2 ust. 1 Uchwały RMiGK)2 / legitymacja wraz z dowodem tożsamości (załącznik nr 2 § 2 ust. 1 Uchwały RMiGK)2.

2

Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych i średnich do ukończenia 26 roku życia (załącznik nr 2 § 2 ust. 2 Uchwały RMiGK)2 / ważna na dany rok kalendarzowy Karta ISIC (załącznik nr 2 § 2 ust. 2 Uchwały RMiGK)2.

3

Osoby niewidome lub ociemniałe (załącznik nr 2 § 2 ust. 3 Uchwały RMiGK)2 / ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja stwierdzające:

1)    całkowitą niezdolność do pracy;

2)    umiarkowany stopień niepełnosprawności (dawniej II grupę inwalidztwa) (załącznik nr 2 § 2 ust. 3 Uchwały RMiGK)2.

4

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (załącznik nr 2 § 2 ust. 4 Uchwały RMiGK)2 / zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne; legitymacja szkolna (załącznik nr 2 § 2 ust. 4 Uchwały RMiGK)2.

5

Przewóz bagażu lub zwierząt domowych (załącznik nr 2 § 2 ust. 5 Uchwały RMiGK)2 Opłaty za przewóz bagażu i zwierząt dotyczą również podróżnych uprawnionych do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.

6

 

Studenci oraz osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia (art. 188 ust. 1)7 / dokument stwierdzający status studenta.

7

 

Kombatanci i inne uprawnione osoby posiadające decyzje, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art. 20 ust. 1)4 / dokument potwierdzający status kombatanta.

8

 

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa (art. 30 ust. 1)6 / legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty (art. 30 ust. 3)6.

9

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych (art. 30 ust. 2)8 w związku z (art. 188 ust. 1)7 / dokument stwierdzający status słuchacza kolegiów pracowników służb społecznych.

 

4.

 

Ulga 50% na podstawie biletów miesięcznych

 

1

Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne (załącznik nr 2 § 3 ust. 1 Uchwały RMiGK)2 / legitymacji wraz z dowodem tożsamości (załącznik nr 2 § 3 ust. 1 Uchwały RMiGK)2.

2

 

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (załącznik nr 2 § 3 ust. 2 Uchwały RMiGK)2 / zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne, legitymacja szkolna bądź dokumentu stwierdzający tożsamość dziecka (załącznik nr 2 § 3 ust. 2 Uchwały RMiGK)2.

3

 

Studenci oraz osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia (art. 188 ust. 1)7 / dokument stwierdzający status studenta.

4

 

Kombatanci i inne uprawnione osoby posiadające decyzje, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art. 20 ust. 1)4 / dokument potwierdzający status kombatanta.

5

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa (art. 30 ust. 1)6 / legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty (art. 30 ust. 3)6.

6

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych (art. 30 ust. 2)8 w związku z (art. 188 ust. 1)7 / dokument stwierdzający status słuchacza kolegiów pracowników służb społecznych.

1 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1510, ze zm.);

2 Uchwała Nr XLI/540/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29.11.2017 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy dla odpłatnych linii autobusowych komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kórnik oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej na liniach odpłatnych i bezpłatnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolsk. z 2018 r., poz. 51).

3 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2193, ze zm.);

4 Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255, ze zm.);

5 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. 2006 r. Nr 249, poz.1824, ze zm.);

6 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 2011 r. Nr 205, poz. 1203, ze zm.);

7 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.).

8 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59, ze zm.)