Regulamin przewozów

Przepisy porządkowe w komunikacji

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§1.  Do przestrzegania przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej w Kórniku zobowiązani  są  pasażerowie  (podróżni),  obsługa  poja
zdów,  personel  nadzoru  ruchu i kontrolerzy dokumentów przewozu osób i bagażu.   

§ 2. 1. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych przystankach.    
2. Pasażerowie zamierzający wysiąść na przystanku obowiązani są uprzedzić o tym prowadzącego pojazd za pomocą przycisku sygnalizacy
jnego.   

§ 3. Pasażer, który zajmuje miejsce przeznaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem na ręku, obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca w
razie zgłoszenia chęci zajęcia go przez osobę dla której to miejsce jest przeznaczone.   

§ 4. 1. Pasażerowi nie wolno zabranego ze sobą bagażu ręcznego, przedmiotów oraz zwierząt umieszczać na miejscach przeznaczonych do
siedzenia.    
2. Przewożony bagaż nie może zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, przeszkadzać współpasażerom oraz narażać ich na nie
wygody.
3. Pasażer zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad przewożonym bagażem i   zwierzętami.    
4. Pasażer ma obowiązek wsiadania do autobusu tylko i wyłącznie przednimi drzwiami.    
5. Każdy pasażer zobowiązany jest do posiadania biletu uprawniającego do przejazdu.   

§5. W pojeździe zabrania się:    
-   palenia tytoniu,    
-   otwierania drzwi podczas jazdy,
-   zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu,    
-   niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,    
-   zakłócania spokoju w pojeździe,    
-   przewożenia bagażu w sposób utrudniający podróż innym pasażerom,    
-   spożywania posiłków i napojów w tym szczególnie alkoholowych,    
-   rozmowy z kierowcą podczas jazdy.    

Rozdział 2.
Bilety
Bilety jednorazowe

§ 6. 1. Pasażer zobowiązany jest zaopatrzyć się w bilety jednorazowe u kierowcy.    
2. Bilety zakupione u innych przewoźników lub w innych miastach na liniach komunikacji miejskiej w Kórniku są nieważne.    
3. Nie dopuszcza się sumowania biletów o różnych oznaczeniach i o innych nominałach niż obowiązujące na danym odcinku przejazdu.    
4. W przypadku awarii autobusu zawinionej przez przewoźnika bilet zachowuje ważność na przejazd następnym autobusem po tej samej trasie.    
5. Cena biletu na kursach nocnych dla wszystkich pasażerów wynosi 100% biletu jednorazowego obowiązującego na danej trasie.    
6. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera braku biletu, pasażer zobowiązany jest do wykupienia takiego biletu niezwłocznie u kierowcy.


Bilety miesięczne

§ 7. 1. Pasażerowie posługujący się biletami miesięcznymi obowiązani są do posiadania ich w czasie jazdy i okazywania na żądanie kontroli
 biletowej oraz posiadać dokument stwierdzający ich uprawnienia.    
2. Legitymacja do biletu miesięcznego musi zawierać: zdjęcie, adres zamieszkania, odpis osoby legitymującej się posiadaną legitymacją, tras
ę i okrągłą pieczątkę firmy przewozowej.    
3. Legitymacja wypełniona nieprawidłowo lub niekompletnie (tj. z niezachowaniem zasad określonych w ust. 1 i ust 2.) jest nieważna.    
4. W momencie wyrabiania legitymacji do biletu miesięcznego należy określić jaką legitymację wyrabiamy (legitymacja normalna N, legitymacja ulgowa U).    
5. Bilety i legitymacje, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są sfałszowane, nieczytelne,  zniszczone  lub  nieważne  podlegają  zatr
zymaniu  przez  kontrolera  za pokwitowaniem.  
6. Prawo zakupu biletu miesięcznego normalnego ma każdy pasażer korzystający z   usług przewoźnika komunikacji miejskiej w   Kórniku.    
7.  Bilet  miesięczny  ulgowy  ma  prawo  zakupu  każdy  pasażer  uprawniony  do  ulgi korzystający z usług przewoźnika komunikacji miejskiej w Kórniku.   

Bilety okresowe

§ 8. 1.  Bilety okresowe, rodzinne, weekendowe i grupowe wprowadzane są przez przewoźnika do sprzedaży w przypadku, gdy na takie bilety będzie zapotrzebowanie ze strony podróżnych.    
O wprowadzeniu do sprzedaży biletów okresowych przewoźnik informuje podróżnych poprzez ogłoszenia w autobusach miejskich i   punktach sprzedaży biletów.   

Bilety miesięczne w jedną stronę

§ 9. 1. Przy zakupie biletu miesięcznego w jedną stronę należy określić na jaką trasę bilet będzie zakupiony.    
2. Przy zakupie biletu miesięcznego w jedną stronę należy wyrobić odrębną legitymację.    
3. Cena biletu wynosi ½ ceny biletu normalnego odpowiadającego danej trasie.

Rozdział 3.
Kontrola biletów

§ 10. 1.  Uprawnieni  do  kontroli  biletów  są  kontrolerzy  firmy  wyznaczonej  przez przewoźnika,  posiadający  identyfikator  wraz  ze  zdję
ciem  kontrolera,  numerem  i nazwą jednostki kontrolującej umieszczonym w widocznym miejscu.    
2. Do przeprowadzania kontroli uprawnieni są również kierowcy prowadzący autobus oraz osoby legitymujące się stosownym dokumentem (l
egitymacją kontrolera) wystawionym i podpisanym przez przewoźnika.    
3. W sprawach spornych pasażer ma prawo odwoływać się od decyzji kontrolera do firmy kontrolującej.    
4. Reklamacje dotyczące pracy kontrolerów przyjmowane są w siedzibie przewoźnika, we wszystkie dni robocze w godz. 7:00 – 15:00.    
5. Pasażer nie posiadający ważnego biletu na przejazd ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości ustalonej przez Radę Miejską
w Kórniku.    
6. Kontroler za pobraną opłatę karną wręcza pokwitowanie z wyszczególnieniem daty, godziny, numeru linii i własnego numeru służbowego.
7. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty dodatkowej kontroler ma prawo żądać od pasażera okazania wiarygodnego dokumentu ze zdjęciem.    
8. Kontrolerzy zobowiązani są do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryfy opłat, rodzaju stosowanych biletów, przebiegu linii komunikacyjnych i wysokości opłat karnych.   

Rozdział 4.
Pozostałe przepisy porządkowe

§ 11. Skargi i wnioski dotyczące realizacji rozkładu jazdy, pracy kierowców oraz kontroli biletowej można składać w siedzibie przewoźnika.   

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pachol

Załącznik nr 3  do uchwały nr IV / 22 / 2015  Rady Miejskiej w Kórniku  z dnia 28 stycznia 2015 r.

adres dzielnica osiedle miejscowość opis godziny otwarcia rodzaj płatność bilet BM