Zmiana w zapisach dotyczących uprawnień do przejazdów bezpłatnych

Opublikowano: 07/02/2019

Zmiana w uprawnieniach do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd, na odpłatnych liniach autobusowych komunikacji miejskiej w dziale Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych 100% - bilety jednorazowe dotycząca osób posiadających status weterana

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Spółka z o.o. w Czołowie informuje, iż Uchwałą nr V/33/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 stycznia 2019 roku w zapisie: "Uprawnieniach do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd, na odpłatnych liniach autobusowych komunikacji miejskiej" w dziale "Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych  100% - bilety jednorazowe" dodaje się ustęp 13 , w  brzmieniu:  "13. Osoby posiadające status weterana w rozumieniu ustawy  a dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (DZ.U. z  2018 r. poz. 937 ze zm.)".

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 01 marca 2019 roku.