Dane osobowe

    Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119. 1) – dalej RODO − informujemy:
    I. Administrator danych osobowych
Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czołowie, ul. Kórnicka 1, 62-035 Czołowo,  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000065697.
W sprawach ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan się skontaktować pod e-mailem sekretariat@kombus.com.pl pod numerem telefonu (061) 8 980 666 lub pisemnie na wyżej wskazany adres naszej siedziby.
    II. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
    1) w celu zawarcia umowy najmu autobusu na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    2) w celu wykonania i na podstawie umowy przewozu pasażerskiego komunikacji niepublicznej, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    3) w celu realizacji zadań publicznych związanych z:
    a) transportem zbiorowym, w tym transportem i opieką w czasie przewozu dzieci i uczniów na podstawie obowiązku art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  2018 r. poz. 1785, ze zm.), art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 2-5 ustawy z dania 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 59, ze zm.) w zakresie realizacji przewozu,
    b) transportem i opieką w czasie przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 2-5 ustawy z dania 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 59, ze zm.) w zakresie realizacji przewozu,
    c) w związku realizacją zadań, o których mowa w lit a-b w zakresie wydanym na podstawie art. 47 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j. t. Dz. U.  2017 r. poz. 2136, ze zm.) regulaminie przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie rozpatrywania skarg i reklamacji, w związku z art. 227, art. 240 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, art. 33a ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1983) w zakresie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu,
ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym /w ramach powierzonych nam zadań publicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
    4) w celu odpowiedzi na kontakt uruchomiony poprzez formularz kontaktowy lub w innej formie na podany adres e-mail, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;

    5) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    6) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

    III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    IV. Okres przechowywania danych
    1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy najmu, przewozu pasażerskiego komunikacji niepublicznej, zadań publicznych – transportu zbiorowego będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową lub realizacją zadań publicznych, do końca okresu przedawnienia roszczeń plus dodatkowe 3 miesiące na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
    2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, o której mowa w II pkt 1 w ciągu 1 miesiąca od złożenia przez nas oferty, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte.
    V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione organom Spółki (Radzie Nadzorczej, Zgromadzeniu Wspólników).
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. Kancelaria prawna, Podmiot wykonujący kontrolę biletów, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
    VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
    a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
    c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
    d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
    e) prawo do przenoszenia danych;
    f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    VII. Informacja o dobrowolności / wymogu podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy o której wyżej mowa. Podanie danych może być obowiązkiem wynikającym z przepisów ustaw, o których mowa w II pkt 3.
    VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
    IX. Skarga
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o. o. informuje, że jest Operatorem na podstawie umowy zawartej z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu wykonującym usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) zgodnie z brzmieniem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Na gruncie przedmiotowej umowy oraz związanej z nią umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, dane pasażerów w ramach przewozów świadczonych na zlecenie ZTM w ramach regularnych linii komunikacyjnych - Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o. o. przetwarza jako podmiot przetwarzający.